Visie

Met het inrichten van een kindcentrum wordt beoogd één organisatie, één aanspreekpunt en één team te creëren. Een kindcentrum geeft verbinding tussen de wijk en thuis. Er zijn ruime openingstijden en keuzemogelijkheden. Het diverse aanbod zorgt voor een optimale ontwikkeling van kinderen, uitgevoerd door een multidisciplinair team van professionals.

Kwalitatief goed onderwijs, passend voor ieder kind

Er is sprake van een aansluitend aanbod van onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd. Niet alleen het kind maar ook het netwerk om het kind heen staat centraal, met name in de vorm van ouderbetrokkenheid en het bevorderen van een goed opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen, ouders en ander opvoeders.

Wat biedt een kindcentrum nog meer?

Een kindcentrum biedt een sluitend dagarrangement en een goede dagindeling voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De ontwikkeling van diverse talenten van het kind worden bevorderd waarbij voldoende aandacht is voor o.a.  sociale weerbaarheid, kunst en cultuurbeleving en beweging en gezondheid. Verder wordt getracht mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van het kind te voorkomen dan wel weg te nemen en actieve deelname van kinderen aan de samenleving en vice versa te bevorderen.

Locatie

Stichting SOM streeft ernaar om de samenwerking met de kinderopvangorganisaties en de peuterspeelzalen zo veel mogelijk vanuit één locatie te verwezenlijken.