Klachtenregeling
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u het met het een of ander, met betrekking tot uw kinderen, niet eens bent. U zult merken dat een goed gesprek met de leerkracht heel veel kan oplossen. Echter, mocht u niet tevreden zijn met de geboden oplossing, dan kunt u met uw probleem altijd terecht bij de directeur van de school of de interne vertrouwenspersoon. De klachtenregeling van Stichting SOM staat vermeld onder Downloads op deze website.

Klachten bij ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De interne vertrouwenspersonen van de scholen zijn te vinden in de schoolgids van de school.  De interne vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Als u er met de leerkracht, interne vertrouwenspersoon en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Schoolbestuur:
College van Bestuur Stichting SOM
Mevrouw E.A.F. Franken
0164 – 235 225
bestuur@stichtingsom.com

Landelijke klachtencommissie onderwijs:
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersoon
Naast een intern vertrouwenspersoon op de scholen kent Stichting SOM ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u, indien gewenst, bij de klachtenprocedure van uw klacht.

Externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw Marissa Buijs-Tanis (profielschets)
06-46340845
marissa@gomaris.nl 

In de periode van 1 juni tot 19 juni 2023 is mevrouw Buijs-Tanis niet bereikbaar. In deze periode kunt u contact opnemen met haar collega van Merlijn Groep.

Joost van Dijck
06-25163309
joost@authentiek-coaching.nl